Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność
Organizatorem Kampani Polska Chemia jest PIPC PIPC

WITAMY NA STRONIE KAMPANII POLSKA CHEMIA!

Odpowiedzialna chemia – znaczenie sektora dla gospodarki

Ostatnie 20 lat przyniosło wiele szans rozwojowych przemysłowi chemicznemu na całym świecie, a przed nami postawiło wiele nowych wyzwań. Nie ma już regionów świata, na rozwój których nie wpływałaby branża chemiczna. Nasze produkty i tysiące ich pochodnych na co dzień kształtują i kierunkują przeobrażenia, którym podlegamy. Rosnąca dostępność, innowacyjność, „zmniejszanie” odległości pomiędzy twórcami a odbiorcami – to wszystko sprawia, że chemia staje się coraz ważniejszą częścią życia. Branża zatem ponosi za konsumentów wielką odpowiedzialność.

Przemysł chemiczny od lat podejmuje działania wynikające z troski o środowisko naturalne. Nasze działania nie ograniczają się do aktywności w ramach CSR. To, co robimy, ma realny i bardzo szeroki wymiar. Zaangażowanie sektora jest widoczne w wielu przestrzeniach, a do najważniejszych należą: tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy, inwestycje, działania proekologiczne i prospołeczne.

Poczucie odpowiedzialności za oddziaływanie na środowisko, społeczności lokalne, inne branże czy całą gospodarkę stawia nas w roli lidera pośród innych sektorów przemysłowych.

Nie jest to łatwa rola – ale też nie odżegnujemy się od niej, chociaż koszty, które branża ponosi zwłaszcza w ostatnich latach, są znaczące. Stoją przed nami wyzwania regulacyjne (często ostrzejsze niż w innych regionach świata czy UE), którym staramy się sprostać, nie zmniejszając nakładów inwestycyjnych związanych z troską o otoczenie. Dla całej gałęzi gospodarki to inwestycja w bezpieczną przyszłość.

Branża jest obarczona ogromnymi kosztami regulacyjnymi. Mimo wciąż rosnących kosztów emisji, energii czy bezpieczeństwa pracy Polska Chemia sukcesywnie zwiększa nakłady na ochronę środowiska: w ciągu ostatnich 7 lat podwyższyliśmy wysokość zainwestowanych środków, osiągając niemal nieznany w krajowym przemyśle poziom prawie 30%.

Ważnym kierunkiem inwestycji są działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, na które kierowane jest 91% środków wszystkich ekologicznych inwestycji. Innym istotnym obszarem jest gospodarka ściekowa i ochrona wód, na którą branża przeznacza 8% nakładów. 1% przeznaczamy na rozwiązania związane z gospodarką odpadami, ochroną gleb, wód podziemnych i powierzchniowych. W ostatnich latach ponad 40% zakładów ograniczyło emisyjność, a wszystkie krajowe fabryki zmniejszyły emisję lotnych związków organicznych i pyłów. Prawie 50% zakładów ograniczyło pobór wody, 42% ograniczyło ilość wytwarzanych odpadów, a 61% zwiększyło ilość odpadów poddawanych odzyskowi. Istotnym czynnikiem wskazującym wiodącą pozycję polskiego przemysłu chemicznego na tle innych państw europejskich w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko jest energochłonność i zużycie energii zestawione z wartością produkcji.

Poprawiając wyniki prośrodowiskowe, nie zmniejszamy tempa rozwoju. Wzrost wartości produkcji sprzedanej Polskiej Chemii na przestrzeni ostatnich 20 lat jest imponujący! Osiągnęliśmy ponad sześciokrotny wzrost, ograniczając przy tym zużycie energii i zmniejszając energochłonność o prawie połowę. Poprawa oddziaływania na środowisko dokonuje się równolegle z działaniami prorozwojowymi na rzecz całego sektora. Pomiędzy rozwojem branży chemicznej i rozwojem całej polskiej gospodarki śmiało stawiamy znak równości.

Czujemy się odpowiedzialni także za ludzi. Miniony rok przyniósł w przemyśle chemicznym 10 tysięcy nowych miejsc pracy , osiągając łączną liczbę 300 . Obecnie branża zapewnia 300 tysięcy.

Polska Chemia to odpowiedzialność za gospodarkę. Prawie 10% wzrostu wartości produkcji sprzedanej w 2017 r. daje wartość prawie 230 mld zł i ponad 11 mld zł nakładów inwestycyjnych. Polska Chemia z 17% udziału w krajowym przemyśle ma pełną świadomość swej roli. Stawiamy na innowacje, wykorzystujemy globalne trendy jako szansę na dalszy rozwój i umacnianie pozycji konkurencyjnej. Dla nas jest to tożsame z umacnianiem pozycji całej polskiej gospodarki.

Stoimy przed licznymi wyzwaniami. Będąc częścią globalnego rynku, musimy umacniać i chronić swą konkurencyjność. Potrzebujemy odpowiedzialnego partnera. W tej roli niezmiennie widzimy krajową administrację publiczną. Współdziałanie przy opracowywaniu i wdrażaniu regulacji jest wyzwaniem, którym chcemy sprostać wspólnie. Dla przedstawicieli branży chemicznej i administracji rozwój gospodarki jest jednym z nadrzędnych celi. Jesteśmy przekonani, że konkurencyjność i inwestycje to tylko niektóre z czynników, które decydują o przyszłości sektora, który jest nierozerwalnie związany z całą polską gospodarką.

Partnerzy