Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność
Organizatorem Kampani Polska Chemia jest PIPC PIPC

WITAMY NA STRONIE KAMPANII POLSKA CHEMIA!

WODOROWA PRZYSZŁOŚĆ LOTOSU

11.01.2021

Paliwa alternatywne, odnawialne źródła energii czy zeroemisyjność to sformu­łowania, które jeszcze niedawno używane były tylko w laboratoriach, a dziś stanowią podstawę polityki Zielonego Ładu Unii Europejskiej. Ekologia jest obecna już nie tylko na sztandarach, ale stanowi ważną gałąź gospodarki. Te­raz toczy się wyścig o to, które państwa i koncerny nadadzą ton transforma­cji energetycznej na swoich rynkach. Swoją pozycję w tym zakresie umacnia Grupa LOTOS.

Funkcjonujemy w czasie transformacji energetycznej. W najbliższej przyszłości Europa stanie w obliczu malejące­go popytu na paliwa płynne. To wynik redukcji emisji CO2, zwiększenia efektywności energetycznej, wzrostu znacze­nia paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Koncerny muszą pracować nad nowymi kierunkami rozwo­ju. Jednym z nich jest wodoryzacja transportu. W przyjętej przez kraje Unii Europejskiej strategii wodorowej zaplano­wano działania zmierzające do położenia nacisku na mniej emisyjne metody produkcji tego paliwa, w tym głównie na elektrolizę. W Polsce to Grupa LOTOS wyrasta na lidera w poszukiwaniach rozwiązań związanych z wodorem.

– Planując nasze działania musimy wybiegać w przyszłość. Tylko dzięki innowacyjnym projektom badawczo-rozwojowym z obszaru paliw alternatywnych możemy skutecznie odpowie­dzieć na zmieniające się trendy. Z czasem wszystkie branże będą musiały przestawić się na niskoemisyjną produkcję i eko­logiczne źródła energii. Widzimy duży potencjał wodoru i to na nim koncentrujemy nasze prace – mówi Adam Kasprzyk, dyrektor ds. komunikacji Grupy LOTOS.

Gdański koncern angażuje się w wiele wodorowych projek­tów. Głównym z nich jest Pure H2 – inwestycja, dzięki któ­rej powstanie nowoczesna instalacja do produkcji wodoru o wysokiej czystości (99,999%). Zbudowana zostanie także infrastruktura do jego dystrybucji oraz stacje tankowania pojazdów w standardzie 350 bar (np. autobusy) i 700 bar (pojazdy osobowe) w Gdańsku i Warszawie. Grupa LOTOS szacuje, że koszt inwestycji, na którą uzyskała unijne dofi­nansowanie w ramach programu CEF „Łącząc Europę”, zamknie się w ok. 10 mln euro.

LOTOS współpracuje z Rządem RP przy realizacji polskiej stra­tegii wodorowej, nad którą pieczę sprawuje Ministerstwo Kli­matu i Środowiska. Pomorski koncern wypełnia postanowie­nia Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, którego zadaniem jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. LOTOS rozpo­czął współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na rzecz otrzymania wodoru o wysokiej czystości w warun­kach przyjaznych środowisku naturalnemu. Głównym celem tego projektu jest zbadanie możliwości współpracy elektroli­zerów ze zmienną generacją energii elektrycznej z odnawial­nych źródeł. Istotnym elementem w ekologicznym wytwa­rzaniu zielonego wodoru ma być więc zjawisko elektrolizy, do której może zostać wykorzystana energia wytwarzana przez elektrownie wiatrowe.

Polityka wodorowa Grupy LOTOS nie ogranicza się jednak do przygotowania i uruchomienia mocy produkcyjnych czy­stego wodoru. Koncentruje się także na upowszechnieniu tego paliwa oraz zapewnianiu zbytu, a tym samym wodo­ryzacji transportu. Koncern zaangażował się we wsparcie polskich samorządów, m.in. w projekt Pomorskiej Doliny Wodorowej. Jego celem jest zwiększenie udziału wodoru jako paliwa w transporcie obejmującym komunikację auto­busową, kolejową i transport morski w żegludze pasażerskiej typu „short sea”. Dzięki zaangażowaniu LOTOSU inicjatywa otrzyma wsparcie z Unii Europejskiej. Spółka podpisała także listy intencyjne z samorządami Gdyni, Wejherowa i Tczewa, a ostatnio także Rzeszowa, deklarujące tworzenie transportu miejskiego zasilanego ogniwami paliwowymi.

Grupa LOTOS rozpoczęła także współpracę z producenta­mi samochodowymi, którzy chcą wdrożyć pojazdy zasila­ne ogniwami wodorowymi. Na początku listopada podpisa­no porozumienie ze spółką Autosan, polskim producentem autobusów, który pracuje nad stworzeniem pierwszego w swojej ofercie pojazdu zasilanego tzw. paliwem przyszłości. Firma zamierza testować do napędu tych autobusów wodór wytworzony przez Grupę LOTOS. Wcześniej LOTOS podpisał też list intencyjny z firmą Toyota Motor Poland. W ramach tej współpracy planowane są wspólne prace nad stworzeniem nowoczesnych stacji tankowania wodoru dla aut osobowych.

W ramach transportu wodorowego jest jeszcze sporo do zrobienia. Tempo przyrostu liczby pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi musi przyspieszyć, jeżeli mają one odgrywać znaczącą rolę w osiąganiu celów klimatycznych. Z wydechu takiego auta wydobywa się czysta woda, a nie spaliny. Warto więc głośno mówić o korzyściach płynących z wodorowego źródła napędu.

Artykuł pochodzi z Magazynu "Polska Chemia" nr 3/2020 (15),

Partnerzy