Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność
Organizatorem Kampani Polska Chemia jest PIPC PIPC

Regulamin Kampanii „Polska Chemia”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Par. 1

 1. Kampania „Polska Chemia” jest kampanią społeczną mającą na celu umocnienie wizerunku branży chemicznej jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.
 2. Adresatami Kampanii „Polska Chemia” są: opinia publiczna, społeczności lokalne, przedstawiciele administracji publicznej, mediów branżowych i ogólnotematycznych, przedstawiciele przedsiębiorstw działających w sektorze.
 3. Kampania „Polska Chemia” jest projektem o charakterze ciągłym.
 4. Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na mocy uchwały powołuje Koordynatora Projektu Kampania „Polska Chemia”, który będzie zajmował się bieżącymi kwestiami związanymi z realizacją celów Kampanii.

Par. 2

 1. Organizatorem Kampanii „Polska Chemia”, a także wyłącznym właścicielem wszelkich praw do Kampanii oraz Godła „Polska Chemia” jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (w dalszej części niniejszego Regulaminu zwana też PIPC).
 2. Uczestnikami Kampanii „Polska Chemia” mogą być Partnerzy: Strategiczni, Główni, Wspierający, Merytoryczni oraz Patroni Honorowi, Naukowi, Medialni. Szczegółowy zakres zobowiązań między Partnerami a Organizatorem może być określony w odrębnych porozumieniach.
 3. Uczestnikami Kampanii „Polska Chemia” mogą również zostać na zasadzie dobrowolności Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Rozdział II
Kapituła Kampanii „Polska Chemia”

Par. 3

 1. W ramach Kampanii „Polska Chemia” powołana zostaje Kapituła Kampanii „Polska Chemia”. Kapituła zostaje powołana przez Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w formie uchwały.
 2. Kapituła działa społecznie z upoważnienia Organizatora.
 3. Kapituła pełni dla Organizatora funkcję doradczo-pomocniczą, a w szczególności:
  • Proponuje główne kierunki działań w Kampanii „Polska Chemia”.
  • Opiniuje propozycje kandydatów do tytułu Ambasadora Polskiej Chemii zgłaszanych przez Organizatora. Kapituła ma również prawo do zgłaszania własnych kandydatów.
  • Nadzoruje, zgodnie z przyjętymi założeniami Kampanii, sposób wykorzystania Godła „Polska Chemia” przez Realizatorów.
  • Przyczynia się do realizacji celów Kampanii, między innymi poprzez promocję Godła „Polska Chemia” i laureatów tytułu Ambasadora Polskiej Chemii.

Par. 4

 1. Kapituła składa się z 3 do 12 członków.
 2. Zmian w Członkostwie Kapituły dokonuje Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w formie uchwały.
 3. Jedno miejsce w Kapitule przysługuje przedstawicielowi Organizatora, który zawsze pełni funkcję jej Przewodniczącego.
 4. Przedstawiciel Organizatora delegowany do członkostwa w Kapitule posiada również prawo głosu, przy czym w razie równowagi głosów podczas dyskusji w sprawach, o których mowa w treści § 3 ust. 3, głos oddany przez Przewodniczącego jest rozstrzygający.
 5. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania.
 6. Obradami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły.
 7. Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na mocy uchwały powołuje Sekretarza Kapituły Kampanii „Polska Chemia”, który będzie zajmował się bieżącymi sprawami związanymi z działalnością Kapituły.

Rozdział III
Godło „Polska Chemia”

Par. 5

 1. Organizator Kampanii „Polska Chemia” ustanawia Godło „Polska Chemia”. Godło jest narzędziem służącym promocji marki polskiego sektora chemicznego na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez jednolitą identyfikację wizerunku branży i jej potrzeb, przedsiębiorstw, produktów i usług polskiego sektora chemicznego.
 2. Godło zostało stworzone w celu wykorzystania w materiałach informacyjnych i marketingowych Uczestników Kampanii, a także w portfoliach reklamowych, reklamach, na stronach reklamowych i innych nośnikach informacji. Wykorzystanie Godła „Polska Chemia” w innych materiałach niż wymienione powyżej wymaga ze strony Uczestnika każdorazowego uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

Par. 6

 1. Z Godła mogą korzystać na zasadach dobrowolności i po poinformowaniu Organizatora:
 2. Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Prawo do korzystania z Godła dotyczy również produktów i usług Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
 3. Uczestnicy Kampanii „Polska Chemia” określeni w par. 2 ust. 2.
 4. Organizator dopuszcza korzystanie z Godła „Polska Chemia” przez inne podmioty i instytucje, w szczególności przez organizatorów wydarzeń objętych patronatem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
 5. Godło może być użytkowane łącznie z hasłem Kampanii: Polska chemia – nasza gospodarka, nasze życie, nasza przyszłość, lub innymi wprowadzonymi przez Organizatora w trakcie realizacji Kampanii.

Par. 7

 1. W uzasadnionych sytuacjach Organizator może podjąć decyzję o odebraniu danemu podmiotowi prawa do posługiwania się Godłem „Polska Chemia” i wykluczenia go z uczestnictwa w Kampanii „Polska Chemia”.
 2. Prawo do korzystania z Godła przez Uczestnika Kampanii ustaje automatycznie po wygaśnięciu członkostwa w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego lub po wygaśnięciu porozumienia o Partnerstwie Kampanii.
 3. Godło „Polska Chemia” jest zarejestrowanym znakiem słowno-graficznym,
 4. którego właścicielem jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Rozdział IV
Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii

Par. 8

 1. Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii jest wyróżnieniem służącym do realizacji celów Kampanii „Polska Chemia”.
 2. Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii może być przyznawany osobom, instytucjom oraz przedsiębiorstwom, które istotnie przyczyniły się do rozwoju i promocji wizerunku polskiego przemysłu chemicznego.
 3. Propozycje Kandydatów do tytułu Ambasadora Polskiej Chemii mają prawo zgłaszać Kapituła Kampanii „Polska Chemia” oraz Organizator Kampanii.
 4. Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii zostaje przyznany po zatwierdzeniu kandydata do tytułu przez Zarząd PIPC.
 5. Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii jest przyznawany bezterminowo. W uzasadnionych sytuacjach Zarząd PIPC może podjąć decyzję o odebraniu danemu podmiotowi prawa do posługiwania się Tytułem.
 6. Właścicielem wszelkich praw autorskich do tytułu Ambasadora Polskiej Chemii jest Organizator Kampanii „Polska Chemia”.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

Par. 9

 1. Organizator dopuszcza współpracę w ramach innych programów i projektów prowadzonych przez Organizatora, w szczególności w ramach Kongresu „Polska Chemia”, Programu „Bezpieczna Chemia”, Programu Odpowiedzialność i Troska.
 2. Bieżący nadzór nad przebiegiem i realizacją Kampanii sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego.
 3. Regulamin Kampanii „Polska Chemia” zatwierdza Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w drodze uchwały. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony uchwałą Zarządu PIPC.
 4. Zakończenie realizowania Kampanii „Polska Chemia” może być dokonane, z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów par. 2 ust. 2 zd. 2 niniejszego regulaminu, wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu PIPC.
Partnerzy